Danuše Nerudová | KOLÁŽ: PPM

Aféra Nerudová: otázky, na které dluží prezidentská kandidátka voličům odpovědi

Například s kterými firmami a proč vůbec byly uzavřené smlouvy.

Na první pohled zdánlivě velmi dobrý propagandistický článek o Danuši Nerudové na podporu její prezidentské kandidatury vyšel na Novinkách.cz a nese název Jsem hajná, co chytila pytláka. Kauza na univerzitě mě nepoškozuje, tvrdí Nerudová. Pokud by mělo jít o něco jiného nežli o propagandu, pak nerozumím, proč se redaktorka neptala i na zásadní otázky; místo toho vytváří dosti zkreslený popis situace.

školství
Rubrika Školství se zabývá regionálním školstvím, terciárním vzděláváním a vzdělávacími tématy.

To, že by šlo v případě článku o volební kampaň, spíše však vylučuji, protože chybí zákonem požadované údaje o zadavateli. Nevím tak, čím článek je a co sleduje, ale zajímají mne nezodpovězené a nepoložené otázky. Například:

První otázka

Za prvé s kterými firmami a proč vůbec byly uzavřené smlouvy, kdy byly tyto smlouvy uzavřené a kolik firmy platily Mendelově univerzitě v Brně za studenta; zdali k tomu došlo v době, kdy byla Danuše Nerudová vedoucí pracovnicí na fakultě nebo rektorátu, zda podobné smlouvy mají uzavřené i jiné fakulty, na kterých nepůsobila, a proč smlouvy nebyly řádně a včas za jejího rektorování zveřejňované.

Poznámka:

 1. Kandidátka od září 2007 působí jako vedoucí fakultního pracoviště Ústavu účetnictví a daní Provozně ekonomické fakulty MENDELU. V letech 2009 až 2014 byla proděkankou této fakulty, a to nejdříve pro studijní záležitosti a od roku 2010 pro vědu a výzkum. Prorektorkou univerzity byla v letech 2014 až 2015, a když 31. 1. 2014 skončil mj. ve funkci prorektora pro účelová zařízení prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., tak se 1. 2. 2014  stala prorektorkou pro koncepci, rozvoj a IT. V říjnu 2017 byla Akademickým senátem MENDELU zvolena kandidátkou na funkci rektorky Mendelovy univerzity v Brně a v lednu 2018 ji rektorkou jmenoval prezident Miloš Zeman. Funkci zastávala do konce ledna 2022. 
 2. Nedá se přesně z veřejných zdrojů zjistit, s kterými subjekty Mendelova univerzita uzavřela smlouvy. Povinnost je zveřejňovat je až od 1. 7. 2016, a to ještě ne vždy. V každém případě však uzavřela fakulta, kde kandidátka působila a působí, takovéto smlouvy minimálně se třemi subjekty. Za rektorky Nerudové navíc v některých případech nebyl dodržován termín stanovený zákonem pro zveřejnění smluv; bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dnů. Proč nebyl dodržován zákon a byly-li takovéto smlouvy i před jejich zveřejňováním v registru smluv od 1. 7. 2016, to není zřejmé.
 3. Uzavření smluv i nerespektování zákona dokládá i seznam smluv registrovaných v registru smluv, kde se registrují některé smlouvy uzavřené po 1. 7. 2016. Na prvním místě je uvedeno datum uzavření a na druhém datum zveřejnění: 

IfM Institut für Management GmbH (IfM)

 • 01.09.2017 až 11.4.2018
 • 20.12.2018 až 3.1.2020, tj. rok po termínu
 • 20.1.2020 již 22.1.2020

Pawan Kumar Mishra

 • 24.7.2019 až 13.3.2020 
 • 8.4.2020 již 9.4.2020
 • 29.3.2021 již 31.3.2021
 • 23.4.2021 již 3.5.2021
 • 21.6.2021 již 17.7.2021
 • 1.3.2022 již 11.3.2020

Scentia – Institut für Weiterbildung

 • 1.7. 2016 až 11.04.2018 – rok a půl po termínu
 • 25.1.2019 až 03.01.2020
 • 20.12.2019 až 22.1.2020

Dle dostupných údajů byly smlouvy uzavřeny pouze na fakultě, kde Danuše Nerudová působila a působí; žádná jiná veřejná vysoká škola v České republice a ani fakulta MENDELU s těmito subjekty nespolupracuje. Proč takovéto smlouvy byly uzavřené, není zřejmé.

Druhá otázka

Za druhé by mne zajímalo, od kdy a do kdy byla kandidátka na prezidentku členkou kolegia děkana. Dále, jestli se na kolegiu projednávalo nejen v době, kdy byla proděkankou pro studium či pro vědu a výzkum, doktorské studium studentů a případně i smlouvy uzavřené s agenturami. A pokud se neprojednávalo, ač probíhalo, jaké z toho vyvodila závěry i jako rektorka a jak zabezpečila jako předsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení nápravu vzniklého stavu.

Poznámka:

 1. Logicky jako vedoucí pracovník, a dokonce v určitém období proděkanka, byla členkou kolegia a je jí i nyní, navíc údaje o členství obsahují výroční zprávy o činnosti fakulty. 
 2. Dle vnitřní normy školy je kolegium děkana tvořeno vedoucími fakultních pracovišť a členy vedení fakulty. Děkan svolává kolegium podle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Kolegium děkana projednává otázky týkající se činností fakulty ve všech jejích oblastech.
 3. Jak mohla členka kolegia (i kdyby nebyla v jiné pozici) nevědět o smlouvách uzavřených za školu fakultou, kde byla členkou kolegia, či nevědět, jak vypadá doktorské studium atd., je nepochopitelné. To je stejné, jako by v lese působil slepý hajný, ten by též shnilou větev objevil až ve chvíli, kdyby ho větví někdo praštil. Slepý hajný těžko může plnit svoji základní povinnost.

Třetí otázka

Za třetí není jasné, kteří studenti studovali na základě smluv se zahraničními firmami, kolik studenti zaplatili zahraničním firmám a kolik firmy škole a proč vůbec studenti neplatili škole rovnou.

Poznámka:

 1. Zajímala se škola o to, kolik studenti platili zejména evropským zprostředkovatelům a co tito vlastně zprostředkovávali, když se studenti mohli přihlásit ke studiu i bez nich? Pokud tedy kandidátka argumentuje na své webové stránce, že „Provozně-ekonomická fakulta měla smlouvu se zahraničními agenturami. Podobná spolupráce při získávání zahraničních studentů není ojedinělým jevem i na jiných univerzitách. Agentura zprostředkovává studentům informace, dělá jim obvykle servis okolo administrativy s přihláškami, překládá a dodává potřebné informace atd.“. 
 2. Proč takovéto smlouvy neměly uzavřené i další fakulty, proč jen fakulta, kde působí?
 3. Pokud se nejedná o ojedinělý jev, jak tvrdí na svém webu, tak které školy jej realizují a proč smlouvy s těmito agenturami, které mají smlouvu s Mendelem, nemá uzavřené jakákoliv jiná vysoká škola v České republice?

Čtvrtá otázka

Za čtvrté jaká byla průměrná úspěšnost a průměrná doba studia doktorandů zprostředkovaných zahraničními firmami a nezprostředkovaných těmito firmami

Poznámka: 

 1. možná to dá určité odpovědi na předchozí otázku; není důležité, že někde výjimečně dojde k pochybení, to je život. Ale pokud se tak stane jen v jediném programu z celkem 231 studijních programů (179 v českém jazyce, 52 v cizím jazyce) opakovaně, je to podezřelé. Proč podobná pochybení nebyla v jiných programech? Nebo to snad Akreditační úřad, jehož představitel je z projednávané fakulty, cíleně zveřejní až po prezidentských volbách?

Pátá otázka

Působila Danuše Nerudová jako školitelka doktorských prací, u kterých studentů a kteří z nich dokončili studium, jak a po jak dlouhé době a kolik průměrně doktorandů připadalo na jednoho školitele na její fakultě?

Poznámka:

 1. V běžném anglickém studijním programu uspělo méně než 40 % studentů, kteří zahájili studium. To je podobné jako v českém studijním programu. Kolik procent uspělo ze studentů zprostředkovaných, však není uváděné.
 2. Jde o dohledatelný údaj, který je zajímavý v porovnání s podezřelými studenty; počet školitelů a doktorandů je důležitý pro posouzení, zda si jim i teoreticky mohl školitel vůbec věnovat.

Šestá otázka

Bylo by také dobré vědět, kteří ze studentů školy (a z nich ti, u nichž působila jako školitelka) jsou podezřelí z plagiátorství či již plagiátorství bylo určeno a jak případně vedla Danuše Nerudová jejich práce? Dále, kterým studentům byl odebrán doktorský titul, jak tvrdí kandidátka na svém webu. Byla školitelkou některého takového studenta?

Poznámka: 

 1. Studium v doktorských studijních programech probíhá pod vedením školitele. Pokud jako školitel dávala paní Nerudová průběžně připomínky, musela by případné plagiátorství odhalit již v procesu tvorby práce.
 2. Školitel se např. dle Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně ze dne 14. ledna 2019 v doktorském programu podílí na vzdělávání studenta v souladu s činností školícího pracoviště, kdy zejména

a) sestavuje společně se studentem jeho individuální studijní plán, b) poskytuje studentovi, především v metodických otázkách, konzultace při zpracování disertační práce, c) dbá o zapojení studenta do vědecké, pedagogické a další tvůrčí činnosti a o jeho účast na vědeckých seminářích a konferencích, d) sleduje plnění individuálního studijního plánu studenta a každoročně předkládá prostřednictvím oborové rady děkanovi návrhy na opatření sledující splnění cílů studia, e) vyjadřuje se k žádostem studenta týkajícím se studia v jeho průběhu.

V tisku se psalo, že byla školitelkou minimálně v jednom podezřelém případě. Pokud jde o pravdivé tvrzení, pak není důležité, zda psala na práci posudek, měla plnit své výše uvedené povinnosti.

Sedmá otázka

Jaký je poměr podezřelých prací k celkovému počtu prací u doktorandů zprostředkovávaných a nezprostředkovaných agenturami.

Poznámka:

 1. Může to mnohé vysvětlit.

Osmá otázka

Jak na fakultě, kde působí, byla kontrolovaná vědecká činnost doktorandských studentů?

Poznámka:

 1. Doktorské studium je dle zákona zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Nedostatečná vědecká činnost je hrubým porušením elementárních pravidel doktorského studia.
 2. Zda byla kontrolovaná vědecká činnost, zatím není z článku a ani z webu kandidátky dostatečně jasné.

Devátá otázka

Pokud se správně v článku uvádí, že za realizaci studijního programu je odpovědný děkan a že rektor nepřijímá studenty do doktorského studia, protože je odvolací orgán, tak proč se nezkoumá, kdo zpracovává či spíše vydává vnitřní předpisy univerzity, mezi kterými je i úprava doktorského studia? A jak fungovala Rada pro vnitřní hodnocení, v jejímž čele stála, která mimo jiné

a) schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,

b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy.

Desátá otázka

Protože ze sdělovacích prostředků je v určitém rozsahu zřejmé, kolik platili za zprostředkovávaní studenti agenturám a kolik z toho získala škola, zajímalo by mne nejen, jak velký je finanční rozdíl, ale i kdo má z porušování běžných standardů ze rektorky Nerudové užitek, tj.  kdo jsou skuteční vlastníci těchto agentur. 

Poznámka:

 1. Zdá se z počtu studentů, že nejde o drobné milióny. 

Jedenáctá otázka

Když v případě nekvalitní výuky docházelo k omezení či odnětí akreditace vysokým školám (Vysoké škole cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, UJAK, plzeňská práva …), jak jsou ohroženi studenti MENDELU touto aférou a jak je ohrožena reputace celého českého školství v zahraničí?

Poznámka:

 1. Již se vyskytla i situace, kdy studenti ani nedostudovali. Tato krizová varianta snad nenastane.

Dvanáctá otázka

Proč jmenovala za prorektora svého pozdějšího nástupce, který těsně po svém jmenováním rektorem odstoupil, protože v jeho článcích zjištěné problémy sahaly od „hrubé nedbalosti při kontrole kvality“ až po „jasné známky manipulace s daty“.

Proč jmenovala děkana, který po propuknutí aféry též odstoupil, když u něho jako členka kolegia působila, když na fakultě docházelo k podezřelým skutečnostem? A jak si ověřovala základní skutečnosti o osobách, které jmenovala?

Poznámka:

 1. Prorektora a děkana jmenuje rektor a ten nemusí, jak potvrdil i soud, akceptovat případný návrh (volbu) akademického senátu.
vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Aféra Nerudová: otázky, na které dluží prezidentská kandidátka voličům odpovědi
Hodnocení čtenářů1 Hlas
78
78
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.