Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PressPort Agency, IČO: 06437176 (dále jen správce); jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 • email;
 • heslo v zašifrované podobě;
 • jméno a příjmení nebo uživatelské jméno;
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa, případně fakturační adresa;
 • telefonní číslo;
 • Informace o podnikateli/nepodnikateli (IČO a DIČ u podnikatele);
 • vybraný produkt včetně souvisejících údajů, způsob úhrady a frekvenci úhrady;
 • další údaje Vámi dobrovolně vyplněné.

A dále jde o údaje, které získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa;
 • soubory cookies (v případě online služeb); 
 • případně jiný online identifikátor.

Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, který je součástí zdrojového kódu webových stránek. Pomáhá nám rozpoznat, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy – napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení.

Proč osobní údaje zpracováváme a na jakém základě?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit závisle na:

 •  zlepšení kvality našich služeb;
 •  zobrazování reklam na základě Vašich zájmů;
 •  provádění analýz a měření;
 •  k zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám;
 •  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajů a jak dlouho?

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Partneři, kterým Vaše data svěřujeme, jsou rovněž schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu jsou:

 • osoby podílející se na dodání zboží/ služeb a realizaci plateb;
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují zabezpečení a integritu našich služeb, technický provoz určité služby, provozovatelé technologií a další služby, které využíváme v souvislosti s provozováním e-shopu a webových služeb;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • při založení opakované platby budou platební údaje zákazníka uloženy také na straně příslušné platební brány či banky;
 • za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům veřejné správy.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Jsou mé osobní údaje v bezpečí?

K ochraně osobních údajů přistupujeme s maximální obezřetností a využívám. Využíváme dostatečné zabezpečení. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technologiemi a postupy, které průběžně kontrolujeme a aktualizujeme. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Přesto dodržujte základní bezpečnostní zásady.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
 • požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné, požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“).

Každé z těchto práv můžete uplatnit na níže uvedených kontaktních údajích.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat.

Abychom si mohli ověřit Vaši identitu, můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.